Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

OVEREENKOMST TUSSEN Rvorm en Klant

Tussen de ondergetekenden van de offerte:

1. De hierna vermeld als klant, is de persoon die de offerte ondertekent of de firma die hij/zij vertegenwoordigt.


En

2. Hierna vermeld als ‘Rvorm’

Rvorm bvba
August Van Putlei  166
2150 Borsbeek 
BE 0842 124 997


wordt overeengekomen als volgt:


Artikel 1 Offerte

Alle offertes vanRvorm zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Indien geen termijn vermeld staat in de offerte, is de offerte van Rvorm geldig voor een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod. De overeenkomst komt slechts tot stand bij ontvangst van een ondertekende offerte. De opdracht wordt aangevat bij ontvangst van deze ondertekende offerte en de volledige betaling van de eventuele voorschotfactuur. Met het ondertekenen van de vernoemde offerte worden tegelijk de algemene voorwaarden aanvaard dewelke vermeld staan in dit document.


Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst

2.1. De klant belast Rvorm met de volledige en onverdeelde opdracht zoals beschreven in de offerte. (tenzij anders vermeld op de offerte en/of schriftelijk overeen gekomen)

2.2. De klant overhandigt aan Rvorm alle nodige gegevens van zijn project/programma. De Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van alle gegevens en informatie die aan Rvorm worden overgemaakt. Rvorm mag deze gegevens en informatie gebruiken zonder de nauwkeurigheid en volledigheid te moeten controleren. Rvorm kan geenszins aansprakelijk worden gesteld door leemtes, vergissingen en/of fouten die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van onvolledige en/of onjuiste stukken, informatie en/of documenten vanwege de Klant.

2.3. De klant dient het bouwbudget aan Rvorm schriftelijk mede te delen alvorens de opdracht gestart wordt. Indien het bouwbudget door de klant niet schriftelijk wordt bekendgemaakt, ligt de budgettaire verantwoordelijkheid ten aanzien van de totale kostprijs volledig bij de klant.

2.4. Een raming van het bedrag der werken kan op vraag van de klant opgemaakt worden. Deze raming is louter indicatief. De opgemaakte raming kan sterk van de realiteit afwijken afhankelijk van de fase waarin de raming in het ontwerpproces wordt opgemaakt.

2.5. De totale kostprijs der werken zal nochtans enkel worden bepaald op basis van de prijsaanbiedingen van de verschillende aannemingen.


Artikel 3. Opdracht van Rvorm

Rvorm is de artistieke en technische raadgever van de klant. Hij concipieert de werken en houdt controle op de uitvoering.

Hij vervult zijn opdracht binnen een redelijke termijn en levert ten gepaste tijd de prestaties die gevraagd worden vanuit de natuur en belangrijkheid van de verschillende bouwoperaties.

Zijn opdracht bevat de hierna omschreven taken :

1. studie van het programma, uitwerken en opmaken van het dossier, zoals gefaseerd opgegeven in de offerte.

2. De rubriek ‘output’ vermeld in de offerte, geeft aan wat Rvorm zal afleveren aan de klant op het einde van de overeenstemmende fase.

3. advies aan de klant in verband met verrichtingen van aanbesteding aan maximaal drie aannemers en toewijzing; supplementaire aanbesteding zal afzonderlijk worden aangerekend.

4. begeleiding bij het aanstellen van de nodige technische adviseurs.


Artikel 4. Verantwoordelijkheid en verzekeringen

4.1.Rvorm zal zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid beschermen via een verzekering

4.2. De klant ontzegt zich om Rvorm de schuld te geven van de financiële gevolgen van vergissingen en vertragingen die te wijten zijn aan andere deelnemers aan het bouwproces; Rvorm kan niet verantwoordelijk gesteld worden op basis van conceptie- of fabricatiefouten van de materialen. Rvorm neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich in solidum met andere bouwuitvoerders, waar hem geen enkele schuld treft tegenover de klant.

4.3. Vanaf de start van de werf zal de klant een verzekering afsluiten voor het gebouw en de bouwplaats voor risico's waarvan hij de gevolgen zal moeten dragen of de verantwoordelijkheid zal moeten voor nemen (brandschade, waterschade, diefstal van materialen en machines, ongevallen met bezoekers, ...)


Artikel 5. Opdracht van ingenieurs en andere technische adviseurs

5.1. De klant contracteert, na voorafgaande raadpleging en aanvaarding van Rvorm, de ingenieurs en de technische adviseurs, die belast zijn met de stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinatie of speciale technieken. De klant bepaalt met hen hun opdracht, in akkoord met Rvorm. De klant waakt erover opdat hun verantwoordelijkheid gedekt is door een verzekering. De klant belast de ingenieurs en technisch adviseurs ertoe zich voor hun eigen verantwoordelijkheid te verzekeren betreffende de controle over de werken die ze hebben ontworpen.

5.2. Rvorm neemt de coördinatie op zich van de studie van de ingenieurs en de technische adviseurs.

5.3. Honoraria voor gespecialiseerde studies inzake stabiliteit, veiligheidscoördinatie, ventilatie, koeling, warmteberekening en dergelijke, zijn niet inbegrepen in het honorarium van Rvorm.

Artikel 6. Administratieve verplichtingen

De klant zal de noodzakelijke aanvragen om de vergunningen betreffende de bouwopdracht te bekomen, ondertekenen en bij de bevoegde diensten indienen, en onderzoekt, ten gepaste tijde, elk middel om in beroep te gaan tegen de overheid of derden.

Al de noodzakelijke documenten voor het ontwerp en de uitvoering van de werken en meer in het bijzonder de bouwaanvraag documenten , zullen aan Rvorm overgemaakt worden van zodra de klant ze heeft ontvangen.


Artikel 7. Keuze van de aannemer

7.1. De klant kiest vrij de aannemer(s) die hij zal belasten met de uitvoering van de werken, na eventueel beroep op mededinging en in samenspraak met Rvorm. Indien Rvorm de keuze van de klant niet kan goedkeuren omdat volgens hem de aannemer niet voldoende waarborgen biedt van vakbekwaamheid en solvabiliteit, dan staat het hem vrij zich terug te trekken wat betreft het gedeelte van de opdracht dat nog moet worden vervuld met als enige verplichting dit aan de klant schriftelijk of per e-mail mede te delen. Hij heeft het recht op de volle erelonen voor de taken die hij heeft vervuld tot aan de dag van de opzegging.

7.2 De klant bepaalt vrij zijn keuze, na eventueel vergelijk van verschillende aanbestedingen, van de aannemer of aannemers die zullen belast worden met de uitvoering der werken. De klant waakt erover dat de gekozen aannemer hem zijn registratiebewijs voorlegt en hem de noodzakelijke garanties biedt van vakbekwaamheid, solvabiliteit en burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. De uitvoering van deze verplichtingen kan niet tot gevolg hebben dat de door Rvorm op hem genomen lasten van controle der werken zouden toenemen.


Artikel 8. Controle van de werken.

Rvorm zal persoonlijk, of door de tussenkomst van een gekwalificeerde medewerker, de noodzakelijke werfcontroles doen, d.w.z. met uitsluiting van een permanent toezicht. Rvorm maakt een schriftelijk verslag van onvolkomenheden, de gebreken en/ of de slechte uitvoeringen die hij ontdekt, en geeft daarvan een kopij, samen met zijn raadgevingen, aan de klant en de aannemer.

Indien de klant zelf directe orders geeft aan de aannemers dan neemt hij alle risico's en verantwoordelijkheden in dit verband op zich.

Artikel 9. Oplevering van de werken en onderhoud

9.1. Rvorm staat de klant bij de oplevering der werken. Bij de oplevering wordt een tegensprekelijk proces-verbaal opgemaakt, ondertekend door de partijen en mede ondertekend door Rvorm.

9.2. De klant zal er zich aan houden op verzoek van de aannemer of Rvorm de voorlopige aanvaarding van de werken te doen, voor zover deze werken voor een bepaalde onderneming, in hun geheel, beëindigd zijn.

9.3. Vanaf de voorlopige aanvaarding, zij het met reserves, begint de tienjarige aansprakelijkheid van de aangestelde aannemers. Het in gebruik nemen van de ruimtes, zonder groot voorbehoud, komt overeen, voor wat Rvorm betreft, met de voorlopige aanvaarding der werken.

9.4.Rvorm staat de klant bij tot en met de definitieve aanvaarding.

9.5. De klant verbindt er zich toe het pand als een goede huisvader te onderhouden. Hiervoor zal hij beroep doen op de technische adviseurs en/of plaatsers dewelke de garanties bieden op de betreffende onderdelen. In het geval van bouwfysische delen kan hij zich beroepen op het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB).


Artikel 10. Erelonen

10.1 De erelonen zijn bepaald in de offerte en zijn BTW exclusief

10.2. De erelonen zoals vermeld in de offerte dienen betaald te worden na afronding van elke fase.

10.3. In het geval van bijkomende werken die niet begrepen zijn in de omschreven opdracht van Rvorm, heeft deze laatste recht op een bijkomend ereloon van 65,0 euro per uur, zonder BTW, geïndexeerd tot op de datum van die dag.

10.4. Elke wijziging van het project (ondermeer een wijziging van het programma door de klant, een verandering van ruimte, terrein, enz...), dat niet te wijten is aan Rvorm, geeft recht op een bijkomend ereloon.

10.5. Alle onkosten en reproductiekosten zoals het maken van plots, afdrukken, kopieën, zegels, foto's enz… zullen worden doorgerekend aan de klant aan kostprijs, dwz. zonder enige winst of toeslag. De noodzakelijke documenten voor het indienen van voorziene aanvragen, zijn wel begrepen in het ereloon.


artikel 11. Invorderbaarheid van de erelonen (facturatie)

Elke aanmerking op de factuur zal binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk moeten worden overgemaakt. Het ereloon verschuldigd aan Rvorm zijn te betalen via overschrijving in afzonderlijke schijven zoals in de offerte is vastgesteld.

Er wordt intrest geheven op het verschuldigd ereloon wanneer dit niet binnen de 14 kalenderdagen betaald wordt en dit zonder voorafgaande verwittiging. De intrest is deze van de wettelijke koersen die bij werken voor de staat gebruikt worden. 

Het niet of laattijdig betalen van een factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Bij niet betaling behoudt Rvorm zich het recht voor om verdere leveringen , dienstprestaties of bestellingen stop te zetten. Tevens heeft zij het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.


artikel 12. Verlengen van termijn van uitvoering

12.1. De termijn van uitvoering is de termijn die vastgesteld is in de desbetreffende aannemingscontracten en aanvaard is door de klant en aannemer(s), op voorstel van Rvorm.

12.2. Elke abnormale verlenging van de werken die niet te wijten is aan Rvorm, geeft recht op invorderen van bijkomende prestaties op basis van het uurtarief vastgesteld in het punt 10.3. hierboven. Als bijkomende prestaties worden beschouwd : supplementaire werfcontroles, bureeladministratie, enz bij termijnverlengingen, supplementaire prestaties zoals aangevraagd door de klant, enz...


artikel 13. Auteursrechten

13.1. Niettegenstaande betaling van het ereloon behoudt Rvorm zijn auteursrechten in het bijzonder de gehele artistieke eigendomswaarde van de plannen, studies, voorontwerpen, enz.

Rvorm heeft het recht fotografische of cinématografische opnamen te nemen of te laten nemen van het gebouw/pand en dit zowel voor het exterieur als het interieur.

13.2. De klant kent Rvorm het recht toe zijn werk te ondertekenen; de voorwaarden hiervoor zijn te bespreken in onderling akkoord. De kosten die hieruit voortvloeien worden gedragen door Rvorm


Artikel 14. Verbreking

14.1. De klant mag op elk tijdstip deze overeenkomst verbreken voor zover hij het ereloon betaald met betrekking tot de reeds uitgevoerde delen van de opdracht alsook een schadeloosstelling van 20% op de nog te factureren delen die deel uitmaken van de offerte.

14.2. Evenwel wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen zich van elke verplichting kunnen ontdoen, zowel de ene als de andere, zonder schadeloosstelling, voor de goedkeuring van het voorontwerp. De klant betaalt evenwel Rvorm voor het reeds gepresteerde werk en respecteert het auteursrecht.

14.3. Rvorm die in de onmogelijkheid verkeert de opdracht te voleindigen, om redenen die niet aan hem toe te schrijven zijn, heeft eveneens recht op een ereloon voor de reeds uitgevoerde delen van de opdracht en op schadeloosstelling van 20% op de nog te factureren delen die deel uitmaken van de offerte.

14.4. Rvorm zal slechts een nieuwe fase van zijn werkzaamheden aanvangen na betaling van de vorige en/of na een schriftelijke opdracht voor de volgende fase.

14.5. Wanneer Rvorm weigert, zonder geldige reden, een aanvaarde opdracht te vervullen, heeft deze het recht op ereloon voor de voltooide prestaties, In elk geval behoudt Rvorm zijn auteursrecht en inzonderheid de volledige artistieke eigendom van zijn plannen, studies, voorontwerpen met het uitsluitend recht tot reproductie daarvan alsmede van uitgevoerde werken, onder welke vorm of wijze ook.

14.6. Wanneer Rvorm, ten gevolge van overmacht, staking, lockout, ongevallen e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoud zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de opdrachtgeven. 

14.7. De maximale tussenkomst bij schade zal nooit groter zijn dan de waarde van de opdracht overeengekomen tussen de opdrachtgever en Rvorm. Bij langdurige overeenkomsten zal dit maximum bedrag nooit hoger zijn dan de opgedragen werkzaamheden van de laatste 6 maanden.  

Artikel 15. Rechtsgeldigheid 

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel rechtsgeldig mocht zijn, blijven de overige bepalingen integraal van kracht.


Artikel 16. Geschillen

Alle geschillen tussen klant en Rvorm vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de provincie Antwerpen.

Bij elke vordering wordt de bewijslast integraal ten laste van de opdrachtgever gelegd. 

Ondertekening :

Datum : De Klant                                                                                                                   Rvorm